Analizy, modele i wyceny

Analizy, modele i prognozy finansowe oraz wyceny

Przedsiębiorcy dążąc do zbudowania firmy o stabilnych podstawach rynkowych i finansowych oraz o potencjale długookresowego rozwoju powinni podejmować decyzje wykorzystując odpowiednie narzędzia.

Narzędzia te dają możliwość podejmowania lepszych decyzji co do kierunków i tempa rozwoju np. w obszarze:

  • zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a co za tym idzie na krótkoterminowe finansowanie,
  • nakładów inwestycyjnych i ich wpływu na tempo wzrostu i stabilność finansową,
  • możliwości pozyskania finansowania długoterminowego biorąc pod uwagę prognozowaną strukturę bilansową i symulując prawdopodobny rating kredytowy,
  • badania wpływu decyzji biznesowych na strukturę finansową i jej stabilność oraz na długoterminowe budowanie wartości przedsiębiorstwa.

Narzędzia te są również niezbędne do przygotowania profesjonalnego materiału dla instytucji finansowych, potencjalnych partnerów kapitałowych czy analityków oceniających firmę.

Należy również pamiętać, że jednym z kluczowych kryteriów oceny firmy, stanowiącym również element systemów ratingowych jest tzw. ocena kompetencji kierownictwa firmy. Kryterium to zawiera w sobie ocenę czy kredytobiorca potrafi kompetentnie analizować, modelować i prognozować sytuację finansową.